سازمان ها برای موفقیت به افراد متعهد نیاز دارند

صرف نظر از آنچه به شما گفته شده است، یک حقیقت برای افرادی وجود دارد که باید امرار معاش کنند. می توانید انتظار داشته باشید که کارفرمایتان بیشتر از شما مطالبه کند.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97157-organizations-need-committed-people-to-succeed