یکسالگی بحران اوکراین؛ کدام طرفها از ادامه جنگ سود می‌برند؟


تهران- ایرنا – همزمان با یکسالگی جنگ اوکراین، آمریکا و غرب که از ادامه جنگ اوکراین سود می برند ما همچنان به دنبال متهم سازی و مقصر سازی برای بی گناه جلوه دادن خود در زمینه طولانی شدن و تلاش شعله ورتر شدن جنگ اوکراین هستند، پیکان اتهام و مقصرسازی را این بار به سوی چین نشانه رفته اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039723/%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF