گام‌های بلند چین در توسعه مناسبات با قاره آفریقا


تهران- ایرنا- رئیس جمهوری چین، گفت که آماده همکاری با سران کشورهای آفریقایی برای توسعه مناسبات با این قاره برای ساختن آینده‌ای مشترک است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035425/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7