کیم جونگ اون به همراه دخترش از ماهواره جاسوسی جدید کره شمالی بازدید کرد


تهران- ایرنا- کیم جونگ اون به همراه دخترش از مقدمات پرتاب اولین ماهواره جاسوسی نظامی کره شمالی بازدید و بر «اهمیت راهبردی این ماهواره در پس زمینه تقویت دسیسه‌های امپریالیست‌های آمریکایی» تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113440/%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C