کنفرانس جهانی Minitab Insights

در کنفرانس جهانی Minitab Insights، با همتایان و رهبران صنعت ارتباط برقرار می‌کنید، یاد می‌گیرید و همکاری می‌کنید. با بیش از 35 جلسه قدرت، دمو، و فرصت های شبکه در حال کار، هیچ رویداد بهتری برای شرکت وجود ندارد! برای یک یا دو مورد از 9 کارگاه آموزشی پیش از کنفرانس ما که برای ارتقای تجربه Minitab شما طراحی شده اند، ثبت نام کنید. نتایج و تکنیک های پویا را به سازمان خود بازگردانید که بتوانید بلافاصله آنها را پیاده سازی کنید!

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97335-minitab-insights-global-conference