کمک به تیت و لایل برای اطمینان از اینکه شیرین کننده ها بیشتر شبیه شکر ساده هستند

یک رهبر جهانی در صنعت غذا و نوشیدنی در فرآیند تصفیه شکر ذرت با چالش پیچیده ای روبرو شد.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/96871-helping-tate-and-lyle-ensure-sweeteners-feel-more-like-plain-sugar