کسب رای اعتماد پارلمان مالزی از سوی انور ابراهیم


تهران- ایرنا – « انور ابراهیم » نخست وزیر مالزی در نخستین جلسه پارلمان این کشور رای اعتماد مجلس را کسب کرد و با این شرایط یکپارچگی رهبری و دولت تائید شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974756/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85