کره شمالی درباره گسترش حضور آمریکا در منطقه اقیانوس آرام هشدار داد


تهران- ایرنا- «کیم یو جونگ» خواهر رهبر کره شمالی درباره گسترش حضور نیروهای راهبردی آمریکا در منطقه اقیانوس آرام هشدار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85034876/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1