کاهش صادرات چین به آمریکا برای هفتمین ماه متوالی


تهران- ایرنا- صادرات چین به آمریکا برای هفتمین ماه متوالی کاهش یافته و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این روند ممکن است با بدتر شدن بیشتر روابط آمریکا و چین ادامه یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059540/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C