کارشناس کُروات: چین روشی متفاوت از آمریکا برای حل مسائل جهانی دارد


تهران- ایرنا- یک تحلیلگر سیاسی کروات با اشاره به نقش آفرینی مثبت چین در حل مسائل میان ایران و عربستان و نیز ابتکار جدید پکن برای حل سیاسی بحران اوکراین، گفت که چین اصولا روشی موثر و متفاوت از آمریکا برای حل مسائل جهانی در پیش گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056756/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C