کارشناس کروات: چین نقش مهمی در احیای روابط دیپلماتیک عربستان و ایران ایفا کرد


تهران- ایرنا- یک تحلیلگر سیاسی کروات معتقد است نقش آفرینی چین در توافق بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران برای برقراری مجدد روابط دیپلماتیک تاثیر مهمی در تحقق این مهم داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056756/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86