ژاپن برای کربن‌زدایی به کشورهای عضو آسه آن کمک مالی می‌کند


تهران- .ایرنا – وزارت صنعت ژاپن از وعده دولت در راستای پشتیبانی مالی و تکنولوژی برای کمک به کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرقی آسیا (آ سه آن) جهت سرعت بخشیدن به تلاش ها برای کربن زدایی اقتصادشان و مقابله با تغییرات اقلیمی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045586/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A2%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF