چین و پراگماتیسم بقا


تهران – ایرنا – پراگماتیسم و منطق بقا، چین را از محیط پر تنش شرق آسیا به غرب آسیا کشانده تا احتمال رویارویی آن کشور با آمریکا کم تر شود و چین در سیاه چاله ی نبرد تمام عیار با آمریکا تحلیل نرود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84979589/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%A7