چین علت اعزام ناوشکن به تنگه تایوان را تشریح کرد


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعزام ناوشکن به تنگه تایوان را در راستای دفاع از تمامیت ارضی خود دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076153/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF