چین بزرگترین کریدور انرژی پاک جهان را می‌سازد


تهران- ایرنا- مجتمع نیروگاهی برق آبی «بایتان»، دومین نیروگاه بزرگ جهان از نظر کل ظرفیت نصب شده، در بخش بالایی رودخانه یانگ‌تسه در جنوب غربی چین به طور کامل به بهره‌برداری رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977055/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF