چین: اروپا در روابط با پکن، مستقل و براساس احترام متقابل عمل کند


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین از اتحادیه اروپا خواست در روابط با پکن، مستقل و براساس احترام متقابل و منافع مشترک عمل کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086475/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84