چین: آمریکا و ژاپن ذهنیت جنگ سردی خود را کنار بگذارند


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به نشست ۲+۲ آمریکا و ژاپن، از این دو متحد خواست تا ذهنیت جنگ سردی خود را کنار بگذارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85000587/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF