چگونه تولیدکنندگان فرآیندها را از طریق نرم افزار نظارت بر زمان واقعی کنترل می کنند

هنگامی که یک فرآیند به طور مداوم نظارت و سازماندهی می شود، تولیدکنندگان می توانند فرآیندهای بهینه را تضمین کنند.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97189-how-manufacturers-control-processes-through-real-time-monitoring-software