چه کسی می تواند ISO 14001 را پیاده سازی کند؟

بر خلاف تصور عمومی، سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 محدود به مشاغل در صنایع انرژی یا تولید نیست. می تواند

منبع: https://www.quality-assurance-solutions.com/who-can-implement-iso-14001.html