چهار قطعه پازل سیاست چینی‌ها برابر ایران


تهران- ایرنا- ایران در مرحله کنونی از مناسباتش با چین باید روی موضوع و مفهوم «منافع محوری» متمرکز شود؛ ادبیاتی که برای رهبران پکن کاملا آشنا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969187/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86