چرا کیفیت در سازمان مهم است؟

همه ما می دانیم که کیفیت مهم است. تضمین کیفیت مجموعه‌ای از مزایا را به همراه دارد – از استفاده از منابع کمتر، ارتقای وفاداری مشتری و رضایت از برند و البته صرفه‌جویی کلی زمانی که کارها در اولین بار درست انجام می‌شوند. بر اساس راهنمای بازار 2022 گارتنر برای سیستم های مدیریت کیفیت، “این تصور که اغلب تکرار می شود اما به ندرت دنبال می شود که “کیفیت کار همه است” اکنون در مقیاس بی سابقه ای تحقق یافته است.”

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97334-why-quality-matters-across-the-organization