چرا تجزیه و تحلیل پیشگویانه به تقویت خط پایین کمک می کند؟

خرابی ماشین می تواند گران باشد. سود، هزینه‌های تعمیر و زمانی را که در غیر این صورت می‌توانست به نیروی کار اختصاص داده شود، می‌خورد. سازمان ها می توانند با مشاهده پیشگیرانه وضعیت و عملکرد تجهیزات خود از این امر جلوگیری کنند و آنها را قادر به پیش بینی و جلوگیری از خرابی ماشین ها کنند.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/96997-why-predictive-analytics-helps-boost-the-bottom-line