واشنگتن با مانیل برای دسترسی ارتش آمریکا به پایگاه‌های نظامی در فیلیپین به توافق رسید


تهران – ایرنا – واشنگتن و مانیل برای دستیابی ارتش آمریکا نسبت به آن چه که «دسترسی گسترده» به چندین پایگاه نظامی در فیلیپین ذکر شد ، به توافق رسیدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85014756/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C