هزاران نفر از حرفه ای ها، تصمیم گیرندگان و خریداران با کیفیت در چهارمین نمایشگاه دوسالانه کیفیت هفته آینده شرکت خواهند کرد


هزاران نفر از حرفه ای ها، تصمیم گیرندگان و خریداران با کیفیت در چهارمین نمایشگاه دوسالانه کیفیت هفته آینده شرکت خواهند کرد

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/96721-thousands-of-quality-professionals-decision-makers-and-buyers-to-attend-next-weeks-4th-biennial-quality-show