نحوه اندازه گیری اجزای پیچیده کانکتورهای الکتریکی

سازندگان انتظارات زیادی از اتصالات الکتریکی دارند – آنها دستگاه هایی با ویژگی های کوچکتر، پیچیده تر و سفارشی تر می خواهند. چرا این تحول در دهه گذشته شتاب گرفته است؟

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97339-how-to-measure-the-intricate-components-of-electrical-connectors