نتایج نظرسنجی هزینه کیفیت سالانه 22

در پاییز 2021، کووید-19 نگرانی اصلی بیش از نیمی از پاسخ دهندگان در نظرسنجی سپتامبر 2021 ما بود. طبق گزارش سالانه ما، امروز این عدد به 17 درصد کاهش یافته است کیفیت بررسی هزینه، که در سپتامبر 2022 از مشترکین نظرسنجی کرد.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97259-the-22nd-annual-quality-spending-survey-results