موردی برای دقت فاصله در اندازه گیری نیرو

بسیاری از ما با مشخصات دقت مربوط به اندازه گیری نیرو، معمولاً درصدی از مقیاس کامل یا درصدی از خواندن، آشنا هستیم. در حالی که این به طور گسترده درک شده است، آب در کاربردهایی که شامل اندازه گیری نیرو و فاصله است کمی تیره تر می شود.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97154-a-case-for-distance-accuracy-in-force-measurement