مواضع اخیر چین شاید واکنشی به نزدیکی بیش از پیشِ ایران و روسیه است


تهران- ایرنا- کارشناس مسائل شرق آسیا بر این باور است که در تحلیل رویکردها و اقدامات چینی‌ها باید به منافع بلندمدت پکن نگریست و همچنین معادلاتی که در روابط تهران با غرب و نیز مسکو وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967949/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87