مقام افغانستانی : علاقه مندیم از تجارب ایران برای پیشرفت افغانستان استفاده کنیم


تهران – ایرنا – هیاتی 12 نفره به سرپرستی ” نورالدین عزیزی ” وزیر صنعت ، اقتصاد و تجارت افغانستان روز شنبه وارد مرز دوغارون شد و مورد استقبال مقامات ایرانی قرار گرفت .


منبع: https://www.irna.ir/news/85053229/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86