مخالفت ۶۴ درصد مردم ژاپن با افزایش مالیات برای بودجه دفاعی


تهران- ایرنا – نظرسنجی کیودو، نشان می دهد ۶۴.۹ درصد مردم این کشور درباره برنامه افزایش مالیات اخیر دولت برای بالابردن بودجه نظامی مخالفند و به افزایش فشار بر دولت فومیو کشیدا پیرامون این مسئله ادامه می دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973653/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DB%B6%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C