فرهنگ محل کار بر نگرش کارکنان تأثیر می گذارد

اگرچه نگرش های شخصی تحت تأثیر ارزش های اصلی است، اما به شدت تحت تأثیر مدیریت است. نگرش کارکنان در مورد محصول، در مورد کارشان، در مورد مدیرانشان و در مورد سازمان، در نهایت کیفیت کار آنها را تعیین می کند.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97229-workplace-culture-influences-employee-attitudes