ضرورت تقویت شناخت متقابل ایران و چین در فصل جدید مناسبات


تهران- ایرنا- خبرگزاری رسمی چین در گزارشی با محوریت ضرورت تقویت شناخت متقابل ایران و چین در فصل جدید مناسبات، نوشت رییس جمهوری خلق چین در سال ۲۰۱۶ پیش از سفرش به ایران در مقاله ای به جاده ابریشم اشاره کرد و نوشت این مقوله این امکان را برای دو تمدن باستانی ایران و چین فراهم آورده است تا با یکدیگر دوست باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85034041/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA