شبکه بهداشت و درمان Lehigh Valley مدت اقامت با Minitab را کاهش می دهد

چگونه LVHN از ابزار Lean Six Sigma و تجزیه و تحلیل آماری Minitab برای دستیابی به بهبود در مراقبت بیمار محور استفاده کرد.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/96873-lehigh-valley-health-network-reduces-length-of-stay-with-minitab