سفر SPC در طول زمان

تأثیر کنترل فرآیند آماری بر صنعت بسیار زیاد بوده است. فراتر از قلمرو تولید منشعب شده است و می تواند برای هر فرآیندی با خروجی های قابل اندازه گیری اعمال شود.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97028-spcs-journey-through-time