سخنرانان اصلی از عملیات در فضا و ابتکار عمل مجدد برای ارائه در نمایش کیفیت 2017

سخنرانان اصلی از عملیات در فضا و ابتکار عمل مجدد برای ارائه در نمایش کیفیت 2017

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/95060-keynote-speakers-from-in-space-operations-and-reshoring-initiative-to-present-at-the-quality-show-2017