سازنده الکترونیک از شبیه سازی مونت کارلو برای یافتن مشخصات بهتر برای تامین کنندگان و صرفه جویی قابل توجه در هزینه استفاده می کند.

آزمایش بهبودهای بالقوه می تواند هنگام کار با چندین تامین کننده در مراحل مختلف یک فرآیند پیچیده شود. استفاده از شبیه سازی مونت کارلو می تواند به روشن شدن نتایجی که می خواهید ببینید کمک کند.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/96874-electronics-maker-uses-monte-carlo-simulation-to-find-better-specs-for-suppliers-and-realize-significant-cost-savings