سئول بار دیگر درباره اظهارات نسنجیده "یون سوک یول" درباره ایران توضیح داد


تهران – ایرنا – در پی اظهارات نسنجیده و عجیبی که رئیس جمهوری کره جنوبی اخیر در جریان سفر به امارات متحده عربی در باره ایران مطرح کرد و اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران را بدنبال داشت، وزارت امور خارجه کره جنوبی برای در بیانیه ای کتبی سعی کرد تبعات منفی حرفهای نسنجیده یون سوک یول را کاهش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001053/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%DA%A9-%DB%8C%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86