زمان گره‌گشایی بحران اوکراین در روابط چین-اتحادیه اروپا


تهران- ایرنا – براساس گزارش روزنامه چینی دیدارهای رئیس جمهوری چین با رئیس جمهوری فرانسه و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پس از برگزاری در جوی آرام و دوستانه به نتایج قابل توجهی در بسیاری مسائل از جمله اجماع در بحران اوکراین رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076577/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7