رویکرد جدید مصر، تقویت و گسترش همکاری ها با چین در مرحله آتیمنبع: https://www.irna.ir/news/84965423/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A2%D8%AA%DB%8C