رویه نادرست «استفاده از تایوان برای مهار چین» کنار گذاشته شود


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارچه چین در واکنش به رد پیشنهاد پیوستن تایوان به مجمع جهانی بهداشت به عنوان ناظر اعلام کرد: برخی کشورها رویه نادرست «استفاده از تایوان برای مهار چین» را کنار بگذارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118655/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF