رباتیک مقیاس جدید برای نشان دادن سیستم‌های اندازه‌گیری رباتیک در نمایشگاه کیفیت


رباتیک مقیاس جدید برای نشان دادن سیستم‌های اندازه‌گیری رباتیک در نمایشگاه کیفیت

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/96727-new-scale-robotics-to-demonstrate-robotic-gaging-systems-at-the-quality-show