حمله به اهداف کلیدی شبیه‌سازی شده تایوانی در رزمایش ارتش چین


تهران- ایرنا- ارتش چین یکشنبه و در دومین روز از رزمایش نظامی خود در اطراف تایوان، حملات دقیقی را به اهداف کلیدی شبیه‌سازی شده این جزیره انجام داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078498/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86