توسعه روابط با آفریقا؛ نخستین ماموریت وزیر خارجه جدید چین


تهران- ایرنا – «چین گانگ» وزیر امور خارجه جدید چین برای انجام نخستین ماموریت خود در پست جدید، روز گذشته سفر دوره ای به چند کشور آفریقایی را آغاز کرد؛ ماموریتی که نشان دهنده نگاه ویژه چینی ها به توسعه روابط با قاره سیاه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994089/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86