تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده می تواند به سازندگان در پیش بینی موجودی کمک کند

تولیدکنندگان می‌توانند با پیش‌بینی تقاضای مشتری، که در غیر این صورت با استفاده از تجزیه و تحلیل پیش‌بینی‌کننده شناخته می‌شود، از سفارش‌های برگشتی جلوگیری کرده و موجودی خود را در مسیر خود نگه دارند.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97266-predictive-analytics-can-help-manufacturers-forecast-inventory