تجزیه و تحلیل قابلیت می تواند منجر به فرآیندهای بهتر شود

در تولید، ثبات فرآیند کلیدی است. اما سازگاری می‌تواند گریزان باشد – به هر حال، متغیرهایی که باعث تنوع می‌شوند می‌توانند بی‌پایان باشند. متأسفانه، تنوع به ناچار منجر به نقص می شود. به همین دلیل است که سیستم نظارتی صحیح اهمیت دارد.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97280-capability-analyses-can-lead-to-better-processes