تاکدا تولید دارو را با کمک مدل های یادگیری ماشینی افزایش می دهد

تاکدا رابطه دیرینه ای با Minitab داشته و از تجزیه و تحلیل برای شناسایی، شناسایی و اجرای فرصت های بهبود استفاده کرده است.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97185-takeda-boosts-drug-production-with-the-help-of-machine-learning-models