بهترین روش ها برای اعتبارسنجی فرآیندهای بازرسی مبتنی بر CMM

به نظر شما چه سطحی از کیفیت در ایمپلنت های ارتوپدی، ضربان سازها و سایر دستگاه های پزشکی حیاتی و حیاتی مورد نیاز است؟ البته با بالاترین کیفیت!

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97401-best-practices-for-validating-cmm-based-inspection-processes