برنامه های دیجیتالی سازی تولید جدید، فرآیندها را ساده می کنند

Pleora Technologies پیشرفت‌های عملکردی جدید و آماده تولید و قابل تنظیم را برای راه‌حل هوش مصنوعی خود معرفی کرد تا به سازندگان کمک کند فرآیندهای خط مقدم را بهبود بخشند و داده‌های بازرسی را برای تجزیه و تحلیل جمع‌آوری کنند.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97320-new-manufacturing-digitization-apps-streamline-processes