برف سنگین منجر به لغو پروازها و بسته‌شدن راه‌ها در کره‌جنوبی شد


تهران- ایرنا- بارش برف سنگین در جنوب کره‌جنوبی منجر به یک سری تصادف‌های رانندگی و لغو پروازها در این کشور شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973779/%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C