اوکراین و چین موضوع اصلی نشست گروه۷ در ژاپن


تهران-ایرنا- نشست وزرای خارجی هفت کشور صنعتی در ژاپن درباره موضوعات مختلف از جمله جنگ اوکراین و تغییرات اقلیمی در حال برگزاری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084934/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%B7-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86